Hogyan lehet égetni a mellkas kövér hím, The Project Gutenberg eBook, Farkasvér, by Jack London, Translated by Mária Dobosi Pécsi


A hus nyomán. Sötét lucfenyőerdő állott mogorván a befagyott folyó mindkét oldalán.

legsikeresebb fogyókúrás kiegészítők

A minapi szél megfosztotta a fákat fehér dérruhájoktól s ezek most, mintegy egymásnak hajolva, sötéten és vésztjóslóan állottak a hunyó világitásban. Mérhetetlen csend uralkodott a tájon. A tájék maga volt az elhagyatottság, élettelen és mozdulatlan, oly kietlen és hideg, hogy szelleme már nem lehetett a szomoruságé sem.

Valami nevetés bujkált benne, nevetés, mely borzasztóbb volt a szomoruságnál is, nevetés, mely örömtelen volt, mint a sphinx mosolya, nevetés, mely hideg volt, mint a fagy és mintegy része a csalhatatlanság bősz marconaságának. Az örökkévalóság uralkodó és érthetetlen bölcsesége nevetett az élet hiábavalósága és az élet erőlködései felett.

A Vadon volt, az a bősz, dermedt szivü Északi Vadon. De mégis volt itt élet szerte a földön, dacos, csak azért is élet. Lent, a befagyott vizmederben egy farkaskutya-fogat küzködött. A kutyák durva prémbundáját belepte a dér. Leheletük párája megfagyott a levegőben, amint kigőzölgött szájukon és gomolyogva ülepedett bundájukra, jégkristályokat alkotván.

A kutyákon bőrheveder volt s bőristráng kötötte őket a szánhoz, amelyet huztak maguk után. A szánnak nem volt talpa.

Az Asszonynak /II. by Írónők a hálón - Issuu

Erős nyirfakéregből készült és egész alapjával a havon feküdt. A szánkó eleje fölfelé csavarodott, mint egy tekercs, hogy letapossa és lenyomja a hó áradatát, mely mint egy hullám elboritotta a szánt. A szánon, jó erősen megkötözve, hosszu, keskeny, téglaalaku hogyan lehet égetni a mellkas kövér hím volt. Még más holmi is volt a szánon. Takarók, egy fejsze, egy kávésbögre, egy serpenyő, de mindenen uralkodott, a legtöbb helyet elfoglalva, a hosszukás, keskeny, téglaalaku láda.

A kutyák előtt, bő hócipőiben, vesződött egy ember. A szán hátuljánál egy második.

megmagyarázhatatlan fogyás medscape

A szánon, a ládában feküdt egy harmadik ember, 190 font súlycsökkenés vesződsége örökre elmult, — egy ember, akit a Vadon legyőzött, megvert s aki eztán nem mozdul és nem küzködik többé soha. A Vadon nem szereti a mozgást. Az élet maga is sérti a Vadont, mert az élet: mozgás s a Vadon arra törekszik, hogy elpusztitsa a mozgást. Kihajtja a nedveket a fákból, hogy megdermedjenek hatalmas szivük mélyéig. De legvadabbul és legborzasztóbban üldözi a Vadon az embert, összetöri és maga alá tiporja, — az embert, aki az élet legnyugtalanabbja hogyan lehet égetni a mellkas kövér hím aki örökös lázadásban él ama gondolat ellen, hogy minden mozgásnak a mozgás megszünésében kell végződnie.

De a szán előtt és mögött, meg nem félemlitve és rettenthetetlenül, küzködött az a két ember, aki még nem volt halott.

The Project Gutenberg eBook, Farkasvér, by Jack London, Translated by Mária Dobosi Pécsi

Testüket prém és lágyan cserzett bőr boritotta. Szempillájukat, arcukat, szájukat ugy belepték megfagyott leheletüknek kristályai, hogy vonásaik nem voltak kivehetők. Ez olybá tette őket, mintha kisérteties álarcot öltöttek volna, egy kisérteties világ lakói valami szellem temetésénél. De ez álarc alatt mégis emberek voltak, áthatolóban az elhagyatottság, gúny és csend eme földjén, apró kalandorok óriási kalandokra hajlandóan, nekivetve magukat egy világ hatalmának, mely olyan allegro eco slim, ellenséges és élettelen volt, mint a tér végtelensége.

Minden szó nélkül haladtak, lélegzetükkel takarékoskodva. Köröskörül csend volt, csaknem érezhető és tapintható csend, mely ugy ránehezedett elméjükre, mint ahogy a mély viz több atmoszférányi nyomása ránehezedik a buvár testére.

Rájuk nehezedett a véghetetlen pusztaság sulyával és a megmásithatatlan végzet erejével. Behatolt elméjük legkisebb zugába is, kipréselve onnan, mint szőlőből a mustot, minden hamis lelkesedést, emelkedettséget és tulságos önbecsülést, amig végre látták, hogy mily végesek és kicsinyek, parányok és porszemek, gyönge képességekkel és csekély bölcseséggel mozogva a vak erők és elemek titáni játékában.

Óra, óra után mult. A rövid, naptalan nappal gyönge fénye hunyóban volt, mikor gyönge kiáltás hallatszott a mozdulatlan levegőben.

A kiáltás felszállt magasra gyors rohanással, mig elérte legmagasabb hangját, ahol megmaradt lüktetőn és feszülve, aztán lassan elhalt. Egy elveszett lélek siráma lett volna, ha nem hallatszik ki belőle valami szomoru szilajság és éhes, mohó vágy. Az elől haladó férfi hátraforditotta fejét, mig szeme nem találkozott a hátul baktató férfiéval. És aztán, a hosszukás ládán keresztül, bólintottak egymás felé. Egy másik kiáltás hasitotta a levegőt tűhegyszerü élességgel.

Mindkét ember tudta, honnan jön a hang. A hátuk mögül jött, valahonnan a hópusztaságból, melyen ép az imént jöttek keresztül. Egy harmadik kiáltás válaszolt, fogyni zoodles is a hátuk mögül és balra a második kiáltás helyétől.

Hangja rekedten és valószinütlenül hangzott s érezhető erőlködéssel beszélt. Ezután nem beszéltek, bár fülük figyelte az elnyujtott kiáltásokat, melyek egyre felelgettek egymásnak a hátuk mögül. A sötétség beálltával a kutyákat egy csomó lúcfenyőhöz vezették hogyan lehet égetni a mellkas kövér hím folyó partján és tábort ütöttek.

hogyan lehet elveszíteni a hónalj körüli zsírt

A koporsó, a tüz mellett, szolgált asztal és fogyás adalah gyanánt. A farkaskutyák egy csomóban a tüz tulsó oldalán civakodtak, morogtak egymás között, de nem mutattak hajlandóságot arra, hogy elcsavarogjanak a sötétbe. Henry a tüz felé hajolva és a kávésbögrét egy darab jéggel a tüz fölé állitva, bólintott a fejével. Nem szólt egy szót sem, mig el nem foglalta helyét a koporsón és enni nem kezdett. Ezek a kutyák okos dögök.

Bill rázta a fejét. Pajtása kiváncsian nézett rá. Hat halat vettem elő a tarisznyából. Egy halat adtam minden kutyának és mégis, Henry, egy kutyának semmi sem jutott.

Hat halat vettem elő. Félfülünek nem jutott. Aztán vettem ki a tarisznyából még egyet s azt adtam neki. Henry felhagyott az evéssel s a tüzön keresztül pillantva, megszámolta a kutyákat. És épp ezért, mikor a hetediket láttam megfutamodni, a hóra néztem és megláttam a nyomait is. Aztán megolvastam a kutyákat, hatan voltak. A nyomok még most is ott vannak a hóban. Ha látni akarod, megmutathatom. Henry nem felelt. Hallgatva evett, mig végre befejezte lakomáját s tetejébe megivott még egy csésze kávét.

Megtörölte a száját a keze fejével s megszólalt: — Hát azt gondolod, hogy az a hetedik… Szomoruan dacos, hosszu, jajgató kiáltás tört elő valahonnan a sötétből s félbeszakitotta szavát. Elhallgatott, hallgatódzott, azán kezével a hang irányába mutatott: — … azok közül való? Bill rábólintott. Nem vetted észre, milyen lármát csaptak a kutyák?

Kiáltás kiáltás után hangzott, hosszan felelgetve, fölverve s valóságos pokollá téve az erdő csöndjét.

English-Hungarian Dictionary (Starting with "H")

Köröskörül minden irányból fölhangzott a kiáltás s a kutyák félelmükben összeverődtek s oly közel huzódtak a tüzhöz, hogy szőrük megperzselődött a nagy hőségben. Bill megrakta a tüzet s pipára gyujtott. Lefelé tartott hüvelykujjával a harmadik emberre mutatott, aki abban a ládában feküdt, melyet ők székül és asztalul használtak.

Ez az, amit nem értek, Henry.

Bill szóra nyitotta a száját, de aztán meggondolta a dolgot s beszéd helyett a sötétségre mutatott, mely falként övezte őket köröskörül. A vak sötétségben semmiféle alakot nem lehetett látni, csak egy pár szem fénylett feléjük tüzesen, mint az eleven parázs. Henry fejével egy második, aztán egy harmadik pár szemre mutatott.

Fénylő szemek gyürüje vette körül a tábort. Néha-néha egy-egy pár szem megmozdult, vagy eltünt, hogy egy pár perc mulva ujra megjelenjék. A kutyák nyugtalansága növekedett s a hirtelen félelem áradatában, eszeveszetten menekültek a tüz innenső oldalára, csuszva-mászva, összekuporodva az emberek lábainál. A tolongásban az egyik kutya fölfordult s a tüz szélire esett s fájdalmában és félelmében ugatott, mikor égett bundájának szaga betöltötte a levegőt.

Ez a mozgás arra inditotta a szemek gyürüjét, hogy nyugtalanul megmozduljanak egy pillanatra és visszahuzódjanak egy kicsit, de ujra letelepedtek, amint a kutyák elcsendesedtek. Bill elszitta a pipáját és segitett Henrynek kiteregetni a szőrméből való ágyat és takarókat azokra a fenyőágakra, melyeket még vacsora előtt fektettek a hóra.

fogyás viszkető végbél

Henry nyögött s kezdte kifüzni őzbőrcipőit. Majd megmutatnám ezeknek… Dühösen rázta öklét a fénylő szemek felé és őzbőrcipőjét a tüz elé állitotta.

  • The Project Gutenberg eBook of Farkasvér, by Jack London
  • Azt a szolgabírót, aki a hetvenes évek elején vigyázott Devecsernek meg csaknem az egész déli Bakony vidékének a közbiztonságára, Íjártó Dénesnek hívták.
  • Арчи не отвечал.
  • CHOLNOKY VIKTOR: TRIVULZIO SZEME
  • У нее даже не осталось сил, чтобы приподнять металлическую крышку над головой.
  • Ни в коем случае.

Már két hete, hogy ötven fokon alul van és szeretném, ha sohasem indultam volna el erre az utra. Nem szeretem ezt az egész mindenséget, igy, ahogy van. Valahogy rosszul érzem magamat. S ha már benn vagyok a kivánságokban, kivánom, bár már tul lennénk ezen a dolgon s ott ülnénk mind a ketten a Mac Gurry-erősségben és játszanánk cribagget, az ám. Ez az, amit kivánok.

Engem sokkal mkabb megnyugtatna, hogy hu, a magyar parlamentben Gömbösné Galamb Margit dolg~. Megtalálná minclenk. Hiszen Magyarország hires volt hajdan 1ovagiass4gá.

Henry nyögött s bebujt az ágyába. Már szundikált, mikor pajtása hangja felébresztette. Mért nem marták ki? Ez az, ami megzavar. Feküdj le, aludd ki magadat és holnap olyan vidám leszel, mint a pinty. A gyomrod savanyu, ez az, ami megzavar. A két ember aludt, mélyen lélegezve, egymás mellett a közös takaró alatt. A tüz és a villogó szemek szorosabb gyürübe huzódtak a tábor körül. A kutyák egy csomóba verődtek a félelemtől, néha-néha fenyegetőleg morogva, amint egy-egy pár szem nagyon is közelre bátorkodott.

A lárma oly nagy lett, hogy Bill felserkent. Óvatosan kimászott az ágyból, hogy Henryt föl ne zavarja és megrakta a tüzet. Amint a tüz fellángolt, a szemek gyürüje is tágult. Bill pillantása az összeverődött kutyákra esett. Hihetetlenül megdörzsölte a szemét s jobban megnézte őket. Visszamászott a takaró alá. Henry nyöszörgött, amint felébredt. Csakhogy megint heten vannak. Most számoltam meg őket.

Henry nyögött egyet, jelezve, hogy tudomásul vette a dolgot, aztán egy horkolással ismét mély álomba merült. Reggel Henry ébredt föl elsőnek s ő volt az, aki kihuzta pajtását az ágyból.